Dè trước X5 kiểu robot dành cho Exciter 150 - Exciter 135