Mỏ dè trước sau mạ crom (xì inox) cho Air blade 2016