Pat pô kiểu indo carbon filber (carbon thật) cho exciter 150