Phuộc CNC Up SideDown (phuộc ngược) cho Exciter 150