Phuộc trước up sidedown (phuộc hành trình ngược) CNC cho exciter 150